Duurzame energie

Duurzame energie is energie die voortkomt uit energiebronnen die onuitputtelijk zijn en het milieu niet belasten. Vaak wordt duurzame energie ook wel groene stroom genoemd. Tegenover duurzame energie staat energie of grijze stroom die wordt opgewekt uit vervuilende energiebronnen, zoals fossiele brandstoffen, waarbij schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Voorbeelden van duurzame energie zijn zonne-energie en waterkrachtenergie.

Belang van duurzame energie

Vooralsnog is vrijwel ieder land voor een groot deel afhankelijk van niet-duurzame energie, ook wel grijze stroom genoemd. Omdat deze energiebronnen opraken en het milieu belasten, moet er worden overgestapt op duurzame energie. Duurzame energie benadeelt op geen enkele manier toekomstige generaties, wat wel het geval is bij niet-duurzame energie. Door zelf duurzame energie te produceren, is een land minder afhankelijk van andere energieproducerende landen.

De Europese Unie wil de overstap op duurzame energie zo snel mogelijk maken en stimuleert dan ook verschillende projecten. Het heeft vaak ambitieuze doelstellingen. De Nederlandse overheid is hierin behoudender en is niet meteen de beste leerling van de klas. In 2050 moet de energieproductie in Nederland echter volledig duurzaam zijn. Ook aan de gaswinning komt een einde, waarbij Nederland ernaar streeft om tegen 2030 te stoppen met de productie van aardgas.

Bronnen van duurzame energie

Duurzame energie kan uit veel verschillende bronnen worden opgewekt. In Nederland vormen windkracht en biomassa de belangrijkste duurzame energiebronnen.

Windkracht

Nederland is uitermate geschikt voor de opwekking van energie uit wind. Omdat het land zo vlak is, kunnen vrijwel overal windmolens worden geplaatst die vrijwel continu draaien. Met name in de Waddenzee, Flevoland en Friesland worden er veel windparken aangelegd.

Biomassa

Een andere belangrijke bron van duurzame energie in Nederland is biomassa. Biomassa is afkomstig van plantaardig en dierlijk afval. Door dit te verbranden, kan er energie worden opgewekt. Er bestaat enige discussie of biomassa als duurzaam kan worden beschouwd. Hoewel biomassa als energiebron in principe onuitputtelijk is, ontstaan er bij de verbranding wel broeikasgassen. Hoewel de verbranding van biomassa veel schoner is dan de verbranding van fossiele brandstoffen, is biomassa wel degelijk enigszins vervuilend.

Waterkracht

Andere belangrijke bronnen van duurzame energie zijn waterkracht, zonlicht en aard– en bodemwarmte. Hoewel Nederland bekendstaat als waterland, draagt duurzame energie uit waterkracht maar voor een paar procent bij aan de totale duurzame energieproductie.

Zonne-energie

De bijdrage van zonne-energie is landelijk gezien verwaarloosbaar, maar wel erg belangrijk voor de toekomst. Het gebruik van zonne-energie zit dan ook al jaren in de lift en we verwachten dat deze trend zich enkel zal doorzetten. Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen er dan ook voor om deels in hun eigen energievraag te voorzien met zonnepanelen. De technologie om zonlicht om te zetten in energie wordt daarnaast steeds geavanceerder, wat meteen een extra reden is waarom zonne-energie in de toekomst enkel een belangrijkere rol zal gaan spelen.

Aard- en bodemwarmte

Het is mogelijk om warmte uit de grond om te zetten in energie. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen aardwarmte en bodemwarmte. Aardwarmte is warmte uit de kern van de aarde en zit minimaal vijfhonderd meter diep in de grond. Deze warmte is lastig te bereiken en dit is in Nederland niet aan de orde.

Bodemwarmte is dan weer warmte die in de meer oppervlakkige korst van de aarde zit, tot ongeveer honderd meter diep. Bodemwarmte wordt soms gebruikt om woningen te verwarmen.